Trang chủ : Nội dung tin Home
Tìm kiếm
 

 Góp ý

 

Mọi thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ qua email:
Thanhnguyen99ct2@gmail.com

 

 Tin pháp luật

 
Kinh nghiệm kiểm sát quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Cập nhật: 04-12-2019 01:43
Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Tòa án quyết định tạm dừng tiến hành các hoạt động tố tụng trong việc giải quyết vụ án dân sự đã thụ lý khi có những căn cứ do pháp luật quy định. Khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn Tòa án lại tiếp tục giải quyết vụ án dân sự đó.

​           Theo quy định tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS năm 2015 thì “Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

b) Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

c) Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;

d) Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;

đ) Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;

e) Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;

g) Theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án để đảm bảo việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án là có căn cứ và đúng pháp luật.

Kể từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã kiểm sát 86 quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân cùng cấp. Qua công tác kiểm sát quyết định tạm đình chỉ, đã phát hiện 55/86 quyết định có vi phạm, chiếm 47,3% trên tổng số quyết định tạm đình chỉ được Tòa án ban hành. Trong đó, các vi phạm tập trung chủ yếu dưới những dạng sau đây: Vi phạm về thời hạn gởi quyết định theo khoản 2 Điều 214 BLTTDS; Vi phạm về hình thức của quyết định: Thiếu căn cứ điểm khoản, không nêu rõ lý do tạm đình chỉ là chờ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào cung cấp tài liệu, chứng cứ; Quá thời hạn chờ cung cấp tài liệu, chứng cứ theo qui định tại Điều 105, 106 BLTTDS nhưng Tòa án cũng không thực hiện trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở theo qui định tại khoản 4 Điều 215 BLTTDS.

Trên cơ sở kết quả công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục các vi phạm về chậm gởi quyết định tạm đình chỉ cho Viện kiểm sát, quyết định tạm đình chỉ sai về hình thức, về việc Thẩm phán không có biện pháp tác động để tạm đình chỉ kéo dài quá thời hạn luật định; ban hành 01 công văn yêu cầu Tòa án đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để khắc phục lý do tạm đình chỉ kéo dài và đã được Tòa án chấp nhận khắc phục, sửa chữa thực hiện.

Từ thực tiễn công tác, tác giả nêu một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự như sau:

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo đơn vị đối với công tác kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ. 

Lãnh đạo đơn vị cần xác định công tác kiểm sát án dân sự tạm đình chỉ là một khâu công tác quan trọng, cần phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát để tránh tình trạng án dân sự bị tạm đình chỉ kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Cần chỉ đạo, phân công một đầu mối cho cán bộ lập sổ sách theo dõi các quyết định tạm đình chỉ, khi nhận các quyết định phải có ký nhận, xác định thời gian nhận và kịp thời chuyển đến cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát quyết định. Thường xuyên quan tâm đôn đốc hoặc kiến nghị với Lãnh đạo Tòa án có biện pháp nhanh chóng đưa ra giải quyết những vụ việc tạm đình chỉ nhưng đã hết thời hạn hoặc lý do tạm đình chỉ không còn.

Thứ hai, về trách nhiệm của Kiểm sát viên được phân công kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ.

Kiểm sát viên được phân công kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ phải thường xuyên chịu khó nghiên cứu văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Kiểm sát viên cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thống kê lập danh sách quản lý đầy đủ các Quyết định này và phân loại riêng danh sách quyết định tạm đình chỉ có vi phạm (hình thức, nội dung, thời hạn) và danh sách quyết định tạm đình chỉ không có vi phạm. Thường xuyên phối hợp với Tòa án rà soát số liệu Quyết định tạm đình chỉ đã chuyển giao cho Viện kiểm sát cùng cấp hay chưa. Trên cơ sơ đó có đề xuất, tham mưu với lãnh đạo viện có giải pháp đôn đốc, kiến nghị khắc phục vi phạm, hạn chế án dân sự bị tạm đình chỉ kéo dài.

Kiểm sát viên được phân công phải lập phiếu kiểm sát theo đúng mẫu quy định. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên cần:

- Kiểm sát về thời hạn gửi quyết định tạm đình chỉ cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 214 BLTTDS năm 2015 (03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định).

- Kiểm sát về hình thức quyết định: Xem xét quyết định được ban hành có đúng với Mẫu số 41-DS (tạm đình chỉ trước khi mở phiên tòa - thuộc thẩm quyền của Thẩm phán) hoặc Mẫu số 42 - DS (tạm đình chỉ tại phiên tòa - thẩm quyền của Hội đồng xét xử) theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Kiểm sát về nội dung của Quyết định: Xác định số, ngày thụ lý, đương sự có đúng với thông báo thụ lý vụ án đã nhận được trước đó hay không; Xác định thẩm quyền giải quyết có đúng không; Xác định thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ là của Thẩm phán hay Hội đồng xét xử.

- Kiểm sát về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ: Xem xét lý do tạm đình chỉ có thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS năm 2015 hay không. Lý do tạm đình chỉ giải quyết phải được nêu cụ thể, rõ ràng, áp dụng điểm nào tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS năm 2015.

Trên đây là một số kinh nghiệm qua thực tiễn công tác kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tác giải xin được chia sẻ đến cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự biết./.


                       Lê Trọng Đại – VKSND huyện Trảng Bom
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video

 
Thư viện video
 

 Thư viện ảnh

 
ĐĂNG NHẬP