Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Tổng kết các thành tích phong trào thi đua năm 2020

Năm 2020, các Phòng Viện tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019 và những năm trước đây, tiếp tục có sự đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới, phát động phong trào thi đua một cách toàn diện, tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo từng tiêu chí cụ thể, thiết thực lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị và của Ngành theo các mức chỉ tiêu mới. Các phong trào thi đua đã gắn với các sự kiện lớn của đất nước, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.
     Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt Hệ thống các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nay được thay thế theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020). Thực hiện tốt các quy định của Đảng, đoàn thể, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế nghiệp vụ của Ngành; Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể “trong sạch, vững mạnh”; Thực hiện nghiêm chỉnh việc nêu gương, quy chế dân chủ, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác thông tin tuyên truyền, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, công tác tư tưởng, công tác phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực công tác và tham gia tốt các yêu cầu, nhiệm vụ để hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan cấp trên, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương phát động.
     Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức phát động đến các tập thể, cá nhân ở hai cấp thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành Kiểm sát nhân dân, do địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức, phát động. Qua đó, Viện kiểm sát hai cấp đã phát huy cao khí thế, tinh thần thi đua sôi nổi, khích lệ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều đơn vị tập thể, cá nhân, đoàn thể trong ngành Kiểm sát Đồng Nai đã có những thành tích khen thưởng đáng ghi nhận, cụ thể:
- Về khen thưởng cấp Nhà nước: có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen.
- Về khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao tặng Bằng khen thành tích xuất sắc năm 2020. Ngành Kiểm sát Đồng Nai có 04 tập thể được tặng Cờ thi đua Dẫn đầu khối; có 04 đơn vị được Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao tặng Bằng khen vì có 02 năm liền đạt Tập thể lao động xuất sắc (2019-2020), tặng Bằng khen cho 09 cá nhân vì có 02 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2019, 2020), công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành” cho 05 cá nhân vì có 03 năm liên tục (2018, 2019, 2020) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có sáng kiến cấp Ngành.
Trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, ngành Kiểm sát Đồng Nai có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng ở nhiều phong trào khác nhau, cụ thể:
- Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”: có 06 tập thể và 34 cá nhân được tặng bằng khen.
- Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: có 03 tập thể và 23 cá nhân được tặng bằng khen.
- Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020): có 06 tập thể và 34 cá nhân được tặng bằng khen..
- Ngoài ra, có 01 tập thể được nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Có 01 cá nhân được Bằng khen thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020).
Về thành tích khen thưởng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định khen thưởng cho 08 tập thể Lao động xuất sắc, 22 tập thể Lao động tiên tiến, 50 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 327 cá nhân đạt Lao động tiên tiến.
     Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất cho 80 lượt cán bộ, Kiểm sát viên có thành tích trong công tác chuyên môn.
Đ/c Nguyễn Hải Trâm (Phó Viện trưởng VKSND Tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2020 cho 04 tập thể trong ngành Kiểm sát Đồng Nai)
Đ/c Nguyễn Hải Trâm (Phó Viện trưởng VKSND Tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2020 cho 04 tập thể trong ngành Kiểm sát Đồng Nai)

     Về thành tích khen thưởng thuộc thẩm quyền của địa phương: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Cờ thi đua xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015-2019); 02 cá nhân và 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015-2019). 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2029; 01 cá nhân và 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đợt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị, về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. 01 cá nhân được Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “người tốt, việc tốt” năm 2020. Đồng thời, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 04 năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ chính trị (Khóa XII) và chương trình “người tốt, việc tốt” năm 2020.
Khối thi đua số 2-UBND tỉnh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Khối thi đua số 2-UBND tỉnh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

     Đạt được những thành tích nêu trên, quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, lãnh đạo các đơn vị đã luôn quan tâm, quán triệt nội dung, ý nghĩa của từng phong trào để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm phù hợp với mục tiêu thi đua, hướng trọng tâm vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh và huyện đã phát huy vai trò của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phát hiện người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, từng bộ phận công tác…từ đó làm tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Văn Huyện (VPTH)


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​