Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

LeftMenu: ​Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Title

​Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

url

/Pages/gioithieu.aspx?CatID=79

PKey

Các phòng nghiệp vụ

PKey:ID

53

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

11

Attachments

Created at 8/27/2020 2:28 PM by System Account
Last modified at 8/27/2020 2:28 PM by System Account