Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
Hình đại diện
  
  
1
  
Viện trưởngTừ năm 1976 đến năm 1977
1
No
2
  
Viện trưởngTừ năm 1977 đến năm 1987
2
No
3
  
Viện trưởngTừ năm 1987 đến năm 1997
3
No
4
  
Viện trưởngTừ năm 1997 đến năm 2003
4
No
5
  
Viện trưởng Từ năm 2003 đến năm 2007
5
No
6
  
Viện trưởngTừ năm 2007 đến 2015
6
No
7
  
Viện trưởngTừ năm 2015 đến nay
7
Yes
8
  
Phó viện trưởngTừ năm 1976 đến năm 1977
8
No
9
  
Phó viện trưởngTừ năm 1977 đến năm 1987
9
No
10
  
Phó viện trưởngTừ năm 1992 đến năm 1998
10
No
11
  
Phó viện trưởngTừ năm 1987 đến nă​m 2013
11
No
12
  
Phó viện trưởngTừ năm 2003 đến năm 2007
12
No
13
  
Phó viện trưởngTừ năm 2009 đến 2017
13
No
14
  
Phó viện trưởngTừ năm 2008 đến nay
14
Yes
15
  
Phó viện trưởngTừ năm 2014 đến nay
16
Yes
16
  
Phó viện trưởngTừ năm 2017 đến nay
15
Yes